MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR A FIXED OFFSHORE WINDFARM NAMED AWEL Y MÔR

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to build and operate the Awel y Môr offshore wind farm located off the north Wales coast in the Irish Sea adjacent to the operational Gwynt y Môr Wind Farm.

You can see the application documents free of charge from our public register: https://publicregister.naturalresources.wales/ or by emailing
NRW at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk. You can search for the documents using the application reference number ORML2233. Copies of the Application Form and Environmental Statement Non-Technical Summary are available for public inspection at the following locations:

There is also access to the internet at these locations where all application documents can be accessed through our online public register.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or through our website at

https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/english within 42 days of the date of this notice, quoting reference: ORML2233.
In your representation/objection please include an email or postal address to which correspondence may be sent.
Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER FFERM WYNT ALLTRAETH SEFYDLOG O’R ENW AWEL Y MÔR

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Cyf wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i adeiladu a gweithredu fferm wynt alltraeth Awel y Môr sydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru ym Môr Iwerddon gyferbyn â Fferm Wynt ‘Gwynt y Môr’.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o’n cofrestr gyhoeddus https://cofrestrgyhoeddus.cyfoethnaturiol.cymru/. Neu drwy e-bostio CNC i permittingconsultations@ cyfoethnaturiol.cymru. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod cais ORML2233.

Mae copïau o’r ffurflen gais a Chrynodeb Annhechegol y Datganiad Amgylcheddol ar gael yn y lleoliadau canlynol:

Mae mynediad i’r rhyngwyd hefyd are gael yn y lleoliadau hyn, felly gallwch gael mynediad i’r holl ddogfennau cais trwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais i’r: Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu drwy ein gwefan yn https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/ o fewn 42 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: ORML2233

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post y gellir anfon gohebiaeth iddo.

SubscribeSubscribe
SUBSCRIBE & SAVE!

Subscribe to Fishing News magazine today; never miss an issue and save 55%!