(as amended)
Menai Strait (East) Oyster and Mussel Fishery Order 2022

(fel y’i diwygwyd)

Gorchymyn Pysgodfa Wystrys a Chregyn Gleision Afon Menai (Dwyrain) 2022

NOTICE IS HERE BY GIVEN THAT:

The MENAI STRAIT FISHERY ORDER MANAGEMENT ASSOCIATION OF PORT PENRHYN, BANGOR, GWYNEDD, LL57 4HN have applied to the Welsh Ministers for a Regulating and Several Order, under the Sea Fisheries (Shellfish) Act 1967 (as amended), which would confer on them both the right of regulating a fishery and of a several fishery for oysters and mussels in the eastern Menai Strait, as shown by the map below (map is for illustrative purposes only).

RHODDIR HYSBYSIAD DRWY HYN FOD:

CYMDEITHAS RHEOLI GORCHYMYN PYSGODFA AFON MENAI (MSFOMA), PORTH PENRHYN, BANGOR GWYNEDD LL57 4HN wedi gwneud cais i Weinidogion Cymru am Orchymyn Rheoleiddio Pysgodfa Unigol dan Ddeddf Pysgodfeydd Môr (Pysgod Cregyn) 1967 (fel y’i diwygiwyd), i roi hawliau rheoleiddio pysgodfa unigol iddynt ar gyfer wystrys a chregyn gleision yn ardal ddwyreiniol Afon Menai, a ddangosir ar y map isod (enghreifftiol yn unig yw’r map).

During the period of 1 month from the date of publication of this Notice, the application and a copy of the draft Menai Strait (East) Oyster and Mussel Fishery Order (together with a map of the fishery) can be viewed at www. msfoma.org and at https://gov.wales/proposed-menai-strait-east-mussel- and-oyster-fishery-order

A hard copy of the draft Fishery Order can be provided if necessary by contacting the Welsh Government office address or email address given below.

Any objections or representation concerning the draft Fishery Order should be made in writing to the Welsh Government’s Marine and Fisheries Division.

The most effective way to respond to the Welsh Government is by emailing MarineandFisheries@gov.Wales, however, a response is welcome in any written form and can be sent to the postal address given below. If emailing please include the phrase ‘Menai Strait (East) Proposed Fishery Order’ in the subject box.

Menai Strait (East) Proposed Fishery Order, Marine and Fisheries Division, Welsh Government Office, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR.

It would assist if you also forwarded a copy of your representation to MSFOMA either by email at info@msfoma.org, including the phrase‘Menai Strait (East) Proposed Fishery Order’in the subject box or by post to:

Menai Strait Fishery Order Management Association, Port Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN

Any response sent to Welsh Government, but not copied to MSFOMA, will also be provided to MSFOMA to enable them to analyse the full responses to the consultation.

The draft Order reflects the application made and is drafted for the purpose of consultation only. The Welsh Ministers will give full consideration to the merits of the application and the public view at the conclusion of the consultation exercise.

Yn ystod y cyfnod o 1 mis o ddyddiad cyhoeddi’r Hysbysiad hwn, gellir gweld y cais a chopi o Orchymyn Drafft Afon Menai (Dwyrain) Oyster a Chysgod Cregyn Gleision (ynghyd â map o’r bysgodfa) yn www.msfoma. org ac yn https://llyw.cymru/gorchymyn-arfaethedig-pysgodfa-wystrys- ac-cregyn-gleision-afon-menai-dwyrain

Gellir cael copi caled o’r Gorchymyn Pysgodfa drafft os oes angen drwy gysylltu â chyfeiriad swyddfa neu gyfeiriad e-bost Llywodraeth Cymru isod.

Dylid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau neu sylwadau ynghylch y Gorchymyn Pysgodfa drafft yn ysgrifenedig i Is-adran Morol a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru.

Y ffordd fwyaf effeithiol o ymateb i Lywodraeth Cymru yw drwy anfon e-bost at MarineandFisheries@gov.Wales. Fodd bynnag, croesewir ymateb mewn unrhyw ffurf ysgrifenedig a gellir ei anfon i’r cyfeiriad post a roddir isod. Os ydych yn anfon e-bost, a wnewch chi gynnwys yr ymadrodd ‘Gorchymyn Pysgodfa Arfaethedig Afon Menai (Dwyrain)’ yn y blwch testun.

Gorchymyn Arfaethedig Pysgodfa Afon Menai (Dwyrain), Is-Adran Morol a Physgodfeydd, Swyddfa Llywodraeth Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR

Ar yr un pryd, byddai’n ddefnyddiol pe baech hefyd yn anfon copi o’ch cynrychiolaeth at Gymdeithas Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Afon Menai naill ai drwy e-bost i info@msfoma.org, gan gynnwys yr ymadrodd ‘Gorchymyn Pysgodfa Arfaethedig Afon Menai (Dwyrain)’ yn y blwch testun neu drwy’r post i:

Cymdeithas Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Afon Menai, Porth Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN

Bydd unrhyw ymateb a anfonir i Lywodraeth Cymru, ond nad yw’n cael ei gopïo i Gymdeithas Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Afon Menai, hefyd yn cael ei roi i Gymdeithas Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Afon Menai i’w galluogi i ddadansoddi’r ymatebion llawn i’r ymgynghoriad.

Mae’r Gorchymyn drafft yn adlewyrchu’r cais a wnaed ac fe’i drafftiwyd at ddibenion ymgynghori yn unig. Bydd Gweinidogion Cymru yn rhoi ystyriaeth lawn i rinweddau’r cais a barn y cyhoedd ar ddiwedd yr ymgynghoriad.

SubscribeSubscribe
SUBSCRIBE & SAVE!

Subscribe to Fishing News magazine today; never miss an issue and save 55%!