THE MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 AND THE MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 (as amended)

APPLICATION FOR: NORTH BRISTOL DEEP (AREA 531) AGGREGATE EXTRACTION

Notice is hereby given that Tarmac Marine and Hanson Aggregates Marine Ltd have applied to the Marine Management Organisation (MMO) and Natural Resources Wales (NRW) to undertake a regulated activity under Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009.

The application is to extract aggregate from a cross-border area in the Severn Estuary and therefore, requires two marine licences – one from the MMO and one from NRW. MMO are leading on the consultation exercise on behalf of both organisations.

A copy of the application and environmental statement, or as the case may be, supplementary information is available for inspection during normal office hours for free at (Bristol Central Library, College Green, Bristol, BS15TL) for a period of 42 days from the date of the first notice (17/01/2020)

Copies of the environmental statement may also be inspected free of charge and by prior appointment at the offices of the Marine Management Organisation, Newcastle upon Tyne or at the NRW Offices at 29 Newport Road, Tŷ Cambria, Cardiff, CF24 0TP.

Copies of the environmental statement or environmental statement supplementary information may be viewed on line in the Public Register at www.gov.uk/check-marine-licence-register

Representations in respect of the application should ordinarily be made by:

However, we will also accept representations via the following formats:

In all cases, correspondence must:

  • Be received within 42 days of the date of the first notice (17/01/2020);
  • Quote the case reference; and
  • include an address to which correspondence relating to the representation or objection may be sent.

The Marine Management Organisation will pass to the applicant a copy of any objection or representation we receive.

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 A RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 (fel y’u diwygiwyd)

CAIS AR GYFER: GWAITH CARTHU AGREGAU YN NYFNFOR GOGLEDD BRYSTE (ARDAL 531)

Rhoddir hysbysiad trwy hyn bod Tarmac Marine a Hanson Aggregates Marine Ltd wedi gwneud cais i’r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) a Cyfoeth Naturiol Cymru i ymgymryd â gweithgaredd rheoleiddiedig o dan Ran 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.

Diben y cais yw carthu agregau o ardal drawsffiniol yn Aber Hafren, felly bydd angen dwy drwydded forol – un gan yr MMO ac un gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r MMO yn arwain yr ymarfer ymgynghori ar ran y ddau sefydliad.

Mae copi o’r cais a’r datganiad amgylcheddol, neu o bosibl gwybodaeth atodol, ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau swyddfa arferol ac yn rhad ac am ddim yn (Bristol Central Library, College Green, Bristol, BS15TL) am gyfnod o 42 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad cyntaf (17/01/2020)

Yn ogystal, gellir archwilio copïau o’r datganiad amgylcheddol yn rhad ac am ddim, a thrwy apwyntiad ymlaen llaw, yn swyddfeydd MMO yn Newcastle upon Tyne, neu Cyfoeth Naturiol Cymru yn 29 Heol Casnewydd, Tŷ Cambria, Caerdydd, CF24 0TP

Gellir gweld copïau o’r datganiad amgylcheddol, neu wybodaeth atodol am y datganiad amgylcheddol, ar-lein yng Nghofrestr Gyhoeddus MMO yn www.gov.uk/check-marine-licence-register

Fel arfer, dylid gwneud unrhyw sylwadau ynglŷn â’r cais trwy:

Fodd bynnag, byddwn hefyd yn derbyn sylwadau trwy gyfrwng y fformatau canlynol:

Ymhob achos, rhaid i ohebiaeth:

  • Gael ei derbyn o fewn 42 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad cyntaf (17/01/2020);
  • Dyfynnu’r cyfeirnod achos;
  • cynnwys cyfeiriad y gallwn anfon gohebiaeth iddo sy’n ymwneud â’r sylwadau neu wrthwynebiad.

Bydd yr MMO yn trosglwyddo copi o unrhyw wrthwynebiad neu sylw yr ydym yn ei dderbyn i’r ymgeisydd  ac mae’n bosibl y bydd ar gael i’r cyhoedd hefyd.

SubscribeSubscribe
SUBSCRIBE & SAVE!

Subscribe to Fishing News magazine today; never miss an issue and save 55%!